De OODA loop is een concept dat is ontleend aan de militaire wereld.  OODA is de acronym die wordt gevormd door de eerste letters van de woorden Observe, Orient, Decide en Act (Observeren, Oriënteren, Besluiten en Handelen).  Dit concept, ontwikkeld door de militaire strateeg Kolonel John Boyd van de US Air Force, wordt vooral toegepast op strategisch niveau in gevechtsoperaties.  Tegenwoordig wordt deze cyclus ook regelmatig toegepast in commerciële situaties en bij het beter begrijpen van leerprocessen.

De OODA loop speelt een belangrijke rol in juridische, commerciële en militaire strategievorming.  Volgens Boyd bestaat het besluitvormingsproces uit een zich voortdurend herhalende cyclus van observeren, oriënteren, besluiten en handelen.  De kern van het concept bestaat hierin dat wanneer een eenheid – mens of organisatie – de cyclus van observeren van en reageren op zich ontwikkelende gebeurtenissen sneller kan doorlopen dan een opponent, deze daarmee “in” de besluitvormingscyclus van de opponent kan komen en hieruit strategisch voordeel kan halen.   

For an evolutionary system, continuing development is needed just in order to maintain its fitness relative to the systems it is co-evolving with.

The Red Queen as a principle was proposed by the evolutionary biologist L. van Valen in 1973 and is based on the observation to Alice by the Red Queen in Lewis Carroll's "Through the Looking Glass".

Since every improvement in one species will lead to a selective advantage for that species, variation will normally continuously lead to increases in fitness in one species or another. However, since in general different species are coevolving, improvement in one species implies that it will get a competitive advantage on the other species, and thus be able to capture a larger share of the resources available to all. This means that fitness increase in one evolutionary system will tend to lead to fitness decrease in another system. The only way that a species involved in a competition can maintain its fitness relative to the others is by in turn improving its design.

Het bureaucratische model

Het Tayloriaanse concept van managen was gericht op het optimaliseren van de efficiency van ongeschoolde werkers en de coördinatie en configuratie van eenvoudige, repetitieve activiteiten om complexe eindproducten en -diensten mogelijk te maken.  

To use Wharton professor Adam Grant's estimates, about 35% of the business workforce is comprised of takers. These are folks who are out for their own interest. Among their numbers are leaders who are driven more by ego than empathy. Some are self-promoters who are quick to take credit for the work of others, who twist reality to suit their interests, and who care about power more than people.

The vast majority of "customer-focused" initiatives reek of a taker mindset. Most of them are nothing more than thinly-veiled efforts to boost sales and/or automate marketing. They do not think of customers' interests first. They do not give major new benefits or services to customers. They seek to take more money out of people's wallets.

To illustrate, imagine that you’re escorted to an office. You sit down, and you learn that you and a partner will need to complete ten tasks. Since your partner is running late, it’s up to you to pick five tasks for yourself. You get to delegate the other five tasks to your partner. Some of the tasks are very short. Others will require much more time. Will you act like a taker, claiming the short tasks for yourself and leaving your partner stuck with the long ones? Or will you be a giver, doing the time-consuming work and letting your partner off the hook?

Organisatorische intelligentie is het vermogen van een organisatie om kennis te ontwikkelen en te gebruiken om zich tijdig en adequaat aan te passen aan de veranderende omgeving. 

Het is vergelijkbaar met het welbekende IQ begrip, maar dan toegepast op een organisatorisch niveau.  Het gemiddelde is vastgesteld op 100.  Een score boven de 100 duidt op een organisatie die intelligenter opereert dan het gemiddelde, terwijl een organisatie met een score onder de 100 als slechter dan het gemiddelde kan worden gekwalificeerd. 

Open communicatie met alle stakeholders is van vitaal belang.  

Wanneer de relaties met werknemers, klanten, leveranciers, kapitaalverstrekkers of andere stakeholders vanuit een negatieve of zelfs vijandige houding worden benaderd, raken de communicaitekanalen verstopt en neemt de kans op disinformatie toe.  

Goede, werkbare en open relaties met alle stakeholders bevorderen een essentiële stroom van waardevolle informatie.  Vanuit de optiek van een Slimme Organisatie is de samenwerking met stakeholders dus niet alleen een maatschappelijke verantwoordelijkheid of een zaak van goede bedrijfsethiek, maar veel eerder een voorwaarde voor een competitief voordeel.

Het ontwikkelen van collectieve intelligentie omvat een aantal stappen:

  • het analyseren van de acties en reacties van de individuele actoren binnen het collectief;
  • het opsporen en zichtbaar maken van patronen en trends;
  • het delen met het collectief van de bevindingen ter ondersteuning van begripsvorming en gerichte actie.

Organisaties, beleidsmakers, verandermanagers, kunstenaars en anderen gebruiken collectieve intelligentie voor het analyseren van meningen en gedrag, het identificeren van patronen en trends en het doen van aanbevelingen of het initiëren van verandering.

Verstikking Onvermogen om de juiste mensen en middelen in te schakelen wanneer dit nodig is
Ontkenning Geen probleem, in ieder geval niet voor ons, en overigens werken we er al aan

Een intelligente organisatie wordt gekenmerkt door de volgende collectieve vermogens:

  • het vermogen om complexe omstandigheden te duiden en effectief daarop te handelen;
  • het vermogen om relevante gebeurtenissen en signalen in de omgeving te interpreteren en in het verlengde daarvan te handelen;
  • het vermogen om alle kennis die relevant is voor het (bereiken van) het doel van de organisatie te ontwikkelen, te delen en toe te passen;
  • het vermogen om te reflecteren en te leren van ervaringen.